AuroraAI är en finländsk storsatsning på utvecklandet av artificiell intelligens som stöd för serviceproduktionen inom offentliga sektorn.  Programmet, som fortsätter till utgången av 2022, skapar en grund för bättre matchning mellan tjänster och människor med hjälp av artificiell intelligens, säger man från Finansministeriet.

AuroraAI-programmet skapar förutsättningar för smidigare ärendehantering i olika livssituationer och evenemang vilket minskar på behovet att springa från en lucka till en annan.

Programmet förbättrar dessutom den offentliga förvaltningens verksamhetsmässiga och tekniska samarbetsmöjligheter med andra sektorer och det stärker det etiska utnyttjandet av artificiell intelligens som en del av utbudet av offentliga tjänster och verksamhetsmodeller.

”En människa, som erbjuds proaktiv service enligt livssituationen, står i centrum för AuroraAI-programmet. Det är något nytt och unikt. AuroraAI hjälper dem som behöver tjänster och tjänsteleverantörerna att möta varandra. Det skapar också besparingar för hela samhällsekonomin genom att förbättra tjänsternas kostnadseffektivitet”, konstaterar understatssekreterare Päivi Nerg.

AnnonsAuroraAI utvecklas med hänsyn till människors verkliga livshändelser

AuroraAI har till uppgift att utveckla en verksamhetsmodell med vars hjälp den offentliga förvaltningens verksamhet organiseras så att den med hjälp av artificiell intelligens kan stöda människor i olika livssituationer och händelser där organisationernas tjänster fungerar smidigt med tjänsteleverantörer inom olika sektorer.

Nätverket AuroraAI, som möjliggör tekniska förutsättningar för växelverkan och interoperabilitet mellan tjänsterna på olika plattformar, utvecklas som stöd för verksamhetsmodellen. AuroraAI-nätverket kopplar ihop tjänsterna hos organisationerna inom den offentliga förvaltningen för att interagera också med tjänsterna inom andra sektorer. AuroraAI-nätet kan utnyttjas av medborgare och organisationer vid vissa utvalda livshändelser som väljs före utgången av 2022.

I programmet skapas dessutom en helhet för utveckling av kompetens och förmågor som stöder utvecklandet av verksamhetsmodellen under programperioden och ibruktagandet av verksamhetsmodellen i framtiden.

”AuroraAI-programmet utvecklas med hjälp av konkreta livshändelser. Detta görs genom att betrakta livet ur människors perspektiv med hjälp av lägesbilder: då en viss livshändelse, till exempel byte av arbetsplats aktualiseras, erbjuds man automatiskt sådana såväl offentliga, privata som tredje sektorns tjänster som understöder proaktiv övergång från ett arbete till ett annat utan några arbetslöshetsperioder”, säger programchef Ira Alanko.

Programmet baserar sig på öppet nätverksarbete

AuroraAI-programmet baserar sig på öppet, sektorsöverskridande nätverksarbete. Som stöd för arbetet inrättas en AuroraAI-samarbetsgrupp och olika temagrupper som stöder genomförandet. De organisationer som deltar i programmet höjer tillsammans den offentliga sektorns teknik- och digitaliseringsförmåga och utvecklar samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

I år har AuroraAI som mål att bland annat utveckla den första versionen av verksamhetsmodellen och publicera den första beta-versionen av AuroraAI-nätet för medborgare och organisationer.

AuroraAI-programmet för artificiell intelligens baserar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram, där målet är att Finland är känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. Det mål för AuroraAI-programmet som härstammar från regeringsprogrammet är att vardagen och affärsverksamheten görs smidigare med hjälp av AuroraAI-nätet på ett datasäkert och etiskt hållbart sätt.