Kommuner kan ansöka om att delta i förortsprogram – 21 miljoner euro finns i potten

29.1.2020

De antagna kommunerna ska utarbeta treåriga utvecklingsplaner för ett urval av förorter.

Regeringens treåriga förortsprogram har inletts. I den inledande fasen kan intresserade kommuner och forskningsprojekt ansöka om att delta i programmet.

Ansökningstiden inleds i början av februari och mer information publiceras bland annat på miljöministeriets webbplats. Under våren utlyses finansiering för de kommuner och forskningsprojekt som antagits till programmet.

Understödet ska användas för utveckling av vissa utvalda förorter. Finansiering går också till forskningsprojekt som tar fram information om läget och utvecklingen i förorterna och som stöder programmets mål.

Tanken är att programmet ska bidra till en övergripande, långsiktig utveckling av förorterna i de största städerna och förebygga regional differentiering.

Finansieringen till kommunerna ska användas för att utveckla förorterna. Under programperioden 2020–2022 erbjuds finansiering till ett belopp av sammanlagt 21 miljoner euro.

– Med förortsprogrammet vill vi skapa en positiv utvecklingsspiral som på ett genuint och långsiktigt sätt bidrar till invånarnas välbefinnande och delaktighet och ökar livskraften och trivseln i bostadsområdena i våra största städer. Jag ser också fram emot lösningar på hur utvecklingen av bostadsområdena kan stödja Finlands mål om klimatneutralitet, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen i ett pressmeddelande.

Flera sammankopplade teman

Målet är att stärka den sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska hållbarheten i förorterna och städerna genom att samtidigt också beakta möjligheterna att svara på klimatutmaningen.

De antagna kommunerna ska utarbeta treåriga utvecklingsplaner för ett urval av förorter. Av kommunerna förväntas en helhetsbetonad och förvaltningsövergripande syn på utvecklingen.

Enligt programmets riktlinjerna ska utvecklingen av förorterna kopplas till utvecklingen och den strategiska ledningen i hela staden, och den regionala differentieringen ska minskas genom mångsidigt samarbete. Utvecklingen ska vara kunskapsbaserad.

Det finns flera teman, och de är kopplade till varandra:

  • Satsningar på förortsskolor, familje- och ungdomsarbete och möjligheter till hobbyer stöder en jämlik utbildning och barns och ungas välbefinnande och delaktighet.
  • Genom att engagera invånarna och de organisationer som är verksamma i området kan man stärka närdemokratin, gemenskapen och säkerheten.
  • Konst och kulturtjänster ska hjälpa till att öka områdenas livskraft.
  • Bostadsområdena ska bli trivsammare och mer välfungerande genom satsningar på till exempel gång- och cykeltrafik, fungerande kollektivtrafik och tillgängliga tjänster samt grönområden och närmiljöer.

Förortsprogrammet genomförs i samarbete mellan Miljöministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet, Justitieministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet. Miljöförvaltningens understöd ur Statens bostadsfond beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Läs mera här (på finska).

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här