Kommunernas andel av samfundsskatten stiger – avgifterna för småbarnspedagogik sjunker

29.10.2020

Kommunernas permanenta andel av samfundsskatteintäkterna höjs med 2 procentenheter från 31,30 procent till 33,30 procent. Höjningen ska kompensera kommunerna för de minskade intäkterna från småbarnspedagogiken.

Dessutom höjs kommunernas andel med 10 procentenheter för skatteåret 2021. Denna höjning ingår i en rad åtgärder som vidtas för att stödja kommunerna i samband med coronavirusepidemin och som syftar till att säkerställa förutsättningarna för att ordna basservice och underlätta de ekonomiska svårigheter som kommunerna står inför på grund av undantagssituationen.

Kommunerna ersätts också för de ändringar i intäkterna från samfundsskatten för skatteåren 2021–2025 som beror på ändringar i beskattningsgrunderna för näringsbeskattningen. 

Höjningen av kommunernas utdelning av samfundsskatten med 10 procentenheter ökar kommunernas intäkter av samfundsskatten för skatteåret 2021 med ca 557 miljoner euro och höjningen med 2 procentenheter med ca 111 miljoner euro. Statens skatteintäkter minskar i motsvarande utsträckning. 

Den ändrade utdelningen inverkar på kassaflödet under flera år, eftersom all samfundsskatt för ett visst skatteår inte inflyter under samma kalenderår. De föreslagna ändringarna beräknas öka kommunernas redovisningar av samfundsskatt med cirka 600 miljoner euro 2021 och minska statens redovisningar med motsvarande belopp.

De konsekvenser den föreslagna ändringen har i fråga om inkomsterna i enskilda kommuner varierar beroende på hur stor andel av kommunens skatteinkomster som utgörs av samfundsskatt. 

Regeringen hae lämnat propositionen med förslag till lag om skatteredovisning och inkomstskattelag till riksdagen. Lagarna träder i kraft 2021.

Lägre avgifter för småbarnspedagogiken

Avgifterna för småbarnspedagogiken sänks. Syftet att förbättra sysselsättningen och öka deltagandet i småbarnspedagogiken. I och med sänkningen av avgifterna övergår cirka 20 000 familjer till att omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill föreslås att de avgifter som tas ut för syskon sänks, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 procent (i stället för nuvarande 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

På grund av ändringen väntas kommunernas intäkter från avgifterna minska med ca 70 miljoner euro, vilket kompenseras till kommunerna genom att en större del av intäkterna från samfundsskatten riktas till dem. 

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här