Enligt förslaget ska fler skolresor ersättas av Folkpensionsanstalten.

Beredningen av den utvidgade läroplikten, som höjer läropliktsåldern till 18 år från och med 2021, har nu avancerat så långt att det finns ett förslag om riktlinjerna för rätten att utan avgift avlägga en examen på andra stadiet.

Det finns två alternativa modeller, meddelar Undervisnings- och kulturministeriet. I den ena modellen fortsätter rätten till helt avgiftsfri utbildning på andra stadiet i fyra år från det att examensutbildningen inleddes. Också den förberedande utbildning i övergångsskedet som eventuellt föregår examensutbildningen vara avgiftsfri i ett år.

I den andra modellen har en läropliktig studerande rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år. Avgiftsfriheten skulle gälla både examensinriktad utbildning och utbildning i övergångsskedet.

Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet ska förverkligas första gången för läropliktiga som inleder studier på andra stadiet hösten 2021, alltså de som våren 2021 får avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller vars grundläggande utbildning som ingår i läroplikten annars upphör då.

Också skolmaterial blir avgiftsfria

Avgiftsfriheten omfattar undervisningen och de läromedel och arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial som behövs för studierna på andra stadiet. Också nu är undervisningen avgiftsfri på andra stadiet, med undantag för folkhögskolor, där studerandeavgifter kan tas ut.

Utbildningsanordnaren kan själv besluta hur den skaffar material och redskap samt hur den ställer dessa till de studerandes förfogande, skriver ministeriet.

Redskap som musikinstrument och sportutrustning omfattas inte av avgiftsfriheten.

Prioritering i inkvarteringen

Lagen om utvidgning av läroplikten ändrar inte på nuvarande bestämmelser om att studerande på andra stadiet kan bo avgiftsfritt i läroanstaltens elevhem.

Lagstiftningen föreslås preciseras så, att läroanstalternas elevhemsplatser i första hand ska erbjudas till läropliktiga och andra studerande som omfattas av avgiftsfri utbildning.

Studerande kan fortsättningsvis under studietiden bo hos sina föräldrar, självständigt eller i läroanstaltens avgiftsfria elevhem.

Studerande som bor självständigt har möjlighet till allmänt bostadsbidrag i enlighet med de principer som gäller för det.

Fler skolresor ersätts

Enligt förslaget ska avgiftsfria skolresor på andra stadiet ersättas inom ramen för det nuvarande stöd för skolresor som FPA betalar.

Om avgiftsfriheten förverkligas sänks gränsen för skolresor som berättigar till stöd från 10 kilometer till 5 kilometer. Samtidigt slopas gränsen på 54 euro för månatliga resekostnader.