I framtiden kommer kommunerna att kunna automatisera delar av sina beslutprocesser.  En arbetsgrupp vid Justitieministeriet  utreder som bäst vilka lagändringar det behövs för att automatisera beslutsprocesserna inom den offentliga förvaltningen.

– Beslutsprocesser som har stor volym kan enkelt automatiseras om förutsättningarna i övrigt uppfylls, säger Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin, medlem i den nytillsatta arbetsgruppen.

Automatiserat beslutsfattande betyder i det här sammanhanget processer där man utnyttjar automatiserade system för att fatta förvaltningsbeslut. Till exempel Skatteförvaltningen och FPA använder sig av automatiserade förfaranden vid behandling av vissa av sina ärenden.

Enligt nu gällande lagstiftning är det inte möjligt att införa automatiskt beslutsfattande i exempelvis kommunerna. För att det ska vara möjligt behövs det en lagändring som säkerställer att principerna för god förvaltning följs och att rättssäkerheten och tjänstemännens tjänsteansvar tillgodoses.

Norden i framkant

Kommunerna kan i framtiden dra nytta av automatiska beslutsprocesser  vid exempelvis beslut om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovården och varför inte vid beviljandet av tillstånd för invånarparkering.

Ida Sulin

– I Sverige och Norge har man kommit långt med automatiseringen. I Sverige infördes automatiskt beslutsfattande för några år sedan och i Norge har man gjort försök med att automatisera processerna om barnbidrag, berättar Sulin.

Justitieministeriets arbetsgrupp har i uppdrag att bereda bestämmelser om hur automation kan tillämpas vid beredningen av förvaltningsbeslut och i själva beslutsfattandet. Arbetsgruppen ska också utreda om det är ändamålsenligt att utsträcka regleringen till att gälla också användning av automation i den faktiska förvaltningsverksamheten, till exempel när en myndighet ger rådgivning på nätet med hjälp av en chatbot-applikation.

God förvaltning och rättssäkerhet

Arbetsgruppen kommer att presentera förslag om det tillåtna användningsområdet för automatisering, kraven på informationssystemen, godkännandet och övervakningen av informationssystemen samt genomförandet av öppenhet och handlingsoffentlighet.

Arbetet omfattar också andra bestämmelser som behövs för att säkerställa god förvaltning, rättssäkerhet och övriga grundläggande fri- och rättigheter.

– Offentlighetslagstiftningen gäller även automatiserade beslut, påpekar Sulin. För ett beslut som fattats automatiskt gäller samma regelverk som för beslut som fattats av mänskor – av individer eller kollegialt. Det ska gå att besvära sig över beslutet och det ska finnas ett starkt element av insyn i processen.

Läs mera här.